Stadgar för Solvalla Hästägarförening

§1
Föreningens namn är Solvalla Hästägarförening

§2
Föreningen har till uppgift:
att tillvarata och befrämja medlemmarnas intressen vid travtävlingar på svenska och utländska travbanor.
att verka för höjandet och utbredandet av intresset för travsporten och för att äga häst samt värna om låga kostnader och bra intäkter för hästägarna, så att därigenom avel, uppfödning och rationell skötsel av goda hästar befordras.

§3
Föreningen bör vara ansluten till Riksförbundet för Sveriges Travhästägare.

§4
Föreningen har sitt säte i Stockholm.

§5
Varje person som äger travhäst och är bosatt inom Solvalla-räjongen,
eller äger travhäst vilken är uppstallad inom Solvalla-räjongen,
eller äger travhäst och har för avsikt att stalla upp hästen inom Solvalla-räjongen,
eller har för avsikt att tävla med hästen på Solvalla
äger att skriftligen ansöka om medlemskap hos styrelsen.
Med ägande av travhäst avses såväl eget och andelsägande som personligt ägande och ägande genom bolag.
Styrelsen beslutar om inträde i föreningen.
Familjemedlemskap kan förekomma.

§6
Utträde ur föreningen kan ske efter skriftlig ansökan. Erlagd årsavgift återbetalas inte.

§7
Föreningens styrelse kan vid sammanträde framlägga förslag om uteslutning av medlem som underlåtit att följa föreningens stadgar eller de beslut som föreningen eller dess styrelse fattat i överensstämmelse med dess stadgar. Dessutom kan föreningen på styrelsens förslag utesluta
medlem som skadar travsporten och/eller föreningens verksamhet eller anseende.
För förslag från styrelsens sida fordras att minst 2/3 av styrelsens medlemmar röstar för uteslutning. Beslut om uteslutning fordrar 2/3 majoritet vid föreningens sammanträde.
Medlem som uteslutits har ej rätt att få tillbaka betald medlemsavgift.
Medlemsavgiften ska vara betald senast 31 januari innevarande år. Medlem som inte betalat stadgad avgift inom föreskriven tid kan avföras ur medlemsregistret. Medlem som inte, trots påminnelse, betalat avgiften utesluts ur medlemsregistret.

§8
Medlemsavgift för nästföljande år fastställs på föreningens höstmöte.

§9
Föreningens beslutande organ är:
årsmötet, allmänna sammanträden, höstmötet, styrelsen.

§10
Medlem som icke längre uppfyller ägandevillkor enligt §5 äger rätt att kvarstå som medlem under innevarande kalenderår och därpå följande två kalenderår.
Varje medlem har vid sammanträde en röst, under förutsättning att årsavgiften är erlagd. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst, utom i fråga om val, då avgörandet skall träffas genom lottning. Omröstning sker öppet, såvida sluten omröstning ej begärs.
Röstning med fullmakt tillåts ej.

§11
Föreningens sammanträden är årsmötet, höstmötet och allmänna sammanträden.
Årsmötet hålls under april månad, höstmötet i oktober eller november. Allmänt sammanträde hålls då styrelsen så finner påkallat eller då minst 1/5 av föreningens medlemmar därom gör skriftligt motiverad framställning.
Kallelse till årsmötet skall av styrelsen via e-mail eller brev per post utsändas till medlemmarna senast 14 dagar före mötet och till övriga sammanträden senast 8 dagar före sammanträdet. När styrelsen så finner påkallat, kan kortare tid än 8 dagar tillämpas för kallelse till allmänt sammanträde.

Vid årsmötet skall förekomma:
1. Val av ordförande att leda dagens förhandlingar
2. Val av sekreterare för dagen
3. Justering av röstlängd
4. Fråga om årsmötet är i laga ordning utlyst
5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
6. Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelser
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Fastställande av kostnadsersättningar
9. Val av ordförande i styrelsen
10. Val av övriga ledamöter i styrelsen jämte suppleanter
11. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
12. Utseende av valberedningskommitté för nästkommande årsmöte
13. Från styrelsen hänskjutna frågor
14. Övriga frågor enligt §13

§12
Valberedningen, som utses av årsmötet, skall bestå av minst 3 ledamöter. Ordförande (sammankallande) i valberedningen utses av årsmötet. Valbar till föreningens styrelse är medlem i föreningen. Valberedningens förslag skall tillställas styrelsen i så god tid att detsamma kan delges medlemmarna samtidigt med kallelsen till årsmötet. Motförslag vid val skall skriftligen tillställas valberedningens ordförande, att vara denne tillhanda senast tio dagar före föreningsstämman. Sådana motförslag skall av valberedningens ordförande senast sex dagar efter mottagandet skriftligen tillställas medlemmarna. Endast den är valbar, som uppförts på valberedningens förslag eller motförslag som inkommit inom ovan föreskriven tid.

§13
Medlem som önskar få fråga uppförd på föredragningslistan och behandlad vid årsmötet skall göra skriftlig anmälan av ärendet senast 15 mars.

§14
Föreningens styrelse utgörs av högst 9 ledamöter. Styrelsens ledamöter väljs för en tid av två år, varav 4 ledamöter avgår det ena året och de återstående det andra året. Avgående styrelseledamot kan omväljas. Föreningens ordförande väljs särskilt för en tid av ett år.
Styrelsen är beslutsmässig, då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Alla frågor inom styrelsen med undantag för i §7 nämnd uteslutning av medlem avgörs med absolut majoritet. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare och kassaförvaltare.

§15
Styrelsens befogenhet och åligganden är:
att bevilja sökande inträde som medlemmar i föreningen
att företräda föreningen och förvalta föreningens angelägenheter i överensstämmelse med dess stadgar
att förbereda och avgiva utlåtande över de frågor som skall behandlas av allmänt sammanträde

Styrelsen är skyldig föra:
- Medlemsförteckning med angivande av medlemmarnas namn och adress
- Protokoll över föreningens sammanträden
- Protokoll över vid styrelsesammanträde förda förhandlingar
- Räkenskapsenlig bokföring enligt gällande bokföringslag för ideella föreningar
- Förteckning över föreningens egendom

§16
Föreningens räkenskaper avslutas per 31 december och skall vara för granskning tillgängliga senast 28 februari hos kassaförvaltaren.

§17
Revidering av föreningens räkenskaper och granskning av styrelsens förvaltning sker genom revisorerna, som revisionsberättelsen häröver skall yttra sig, såväl som om styrelsens verksamhet i övrigt. Revisionsberättelsen skall vara till styrelsen avlämnad senast den 15 mars.

§18
Tvister mellan föreningen, å ena, samt styrelsen, styrelseledamot eller medlem, å andra sidan, skall avgöras enligt lagen om skiljemän.

§19
Vid fråga om ändring av stadgarna eller om föreningens upplösning gäller nedanstående bestämmelser:
Vid kallelse till dessa sammanträden skall särskilt anges, att sådan fråga skall förekomma till behandling.
För ändring av dessa stadgar fordras beslut därom vid två på varandra följande sammanträden, varav ett skall vara årsmöte. En månad skall minst ha förflutit mellan de båda sammanträdena.
Vid föreningens upplösning skall dess tillgångar disponeras för något välgörande ändamål, som är att hänföra till travsportens eller hästavelns främjande.
X
Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta. Läs mer