Referat från föreningens Höstmöte 26 november

I samband med Solvallas STL-finaler den 26 november så passade vi på att hålla Höstmöte i Arkaden på Solvalla. Förutom de vanliga formaliapunkterna och styrelsens information om verksamheten hade vi bjudit in Momsspecialisten Jan Kleerup för att presentera status för de diskussioner som pågår mellan hästsportorganisationerna och Skatteverket. Under mötet bjöds det på kaffe och kaka och efter mötet åt vi matiga kycklingwraps och minglade. Nedan följer ett referat av momsdiskussionen som modererades av Lars-Gunnar Lendenius. Stort tack till er som kom och diskuterade!

Minnesanteckningar förda vid Jan Kleerups framträdande vid SHF:s Höstmöte 26 november 2022


Inledning

Mötet gällde en statusbedömning avseende Skatteverkets planer att ta bort momsavdragsrätten för bolag inom hästnäringen. Jan Kleerup (JK), som har en betydande erfarenhet som skatteexpert i många revisionsbolag, hade anlitats för detta möte i angivet syfte.

Mötet leddes av Lars-Gunnar Lendenius (LGL) som succesivt levererade ett antal frågeställningar för JK (i förväg utskickade till honom) att kommentera och besvara. Under mötets gång tillkom en del frågor från mötesdeltagarna.
I den här sammanställningen redovisas inte de frågeställningar som i förväg tillställts JK från LGL, ej heller frågorna/kommentarerna från mötesdeltagarna. Det följer en löpande redovisning där allt som anges är från Jan Kleerup.
Höstmötet beslutade att LGL skulle föra minnesanteckningar från detta möte.

Jan Kleerups framförande:

Arbetsgrupp inom hästsporten

Det finns en arbetsgrupp bestående av personer med anknytning till ST och SG för att hantera momsrelaterade frågor avseende kommunikation med
Skatteverket (SKV), förvaltningsdomstolar och politiker, men även i viss mån hantering av frågor från berörda bolag inom hästnäringen. Gruppen leds av Maria Croon. I övrigt deltar i gruppen JK, Mats Norberg, Urban Rydin och Ulrika
Linder.

Gruppen har haft ett antal möten med SKV, Skatteutskottet (delar därav) samt ett hästpolitikernätverk bland riksdagens ledamöter med representation från alla riksdagspartier. Vi återkommer senare till dessa möten.

Drivkraft till det läge vi befinner oss i

En viktig drivkraft till det läge vi befinner oss i är ”the Patova case” från 2016. Detta gällde ett ärende i EU-domstolen som avsåg en tjeckisk galopptränare. Domstolen provade om verksamhetens art var sådan att den var momspliktig. Domstolens bedömning var att verksamheten inte var det. Främsta argument var att intäkterna från tävlingsverksamheten inte kunde förutbestämmas utan var slumpmässig. Därmed kunde det inte anses att det var fråga om näringsverksamhet utan mer en verksamhet av hobbykaraktär. Det var inte en
beskattningsbar person.

Domstolens beslut omformades till ett direktiv från EU. Som i många andra fall följer Sverige slaviskt alla påfund från EU. De stora länderna i EU, såsom Frankrike, Spanien och Italien, struntar i stor grad i vad EU säger. I Frankrike får ett bolag med hästverksamhet välja om det ska vara momspliktigt. I detta läge intensifierade SKV sina planer på att i enlighet med EU-direktivet
(som i grunden är bindande för medlemsstaterna) avskaffa momsavdragsrätten. Hästsportens organisationer svarade efter några år med
att införa ett nytt system för att fördela prispengarna så att alla ekipage (inklusive de diskvalificerade) erhöll en startpeng (så småningom 1.500
respektive 2.500 kr).

Med ledning härav hävdades att EU-direktivet inte längre gällde, eftersom det nu förelåg en förutsägbar del av ersättning för deltagande i hästtävlingar.
Därför borde krävas att Sverige inte länge var bundet av det nämnda EUdirektivet. Skattemyndigheterna inklusive Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) var skeptiska till detta, men ställde ändå en fråga till EU-domstolen. Domstolen var klart negativa till denna förändring med hänvisning till att ersättningen hade karaktär av ”appearance money”. EU-direktivet gällde fortsatt. Så det blev inget bra av detta initiativ från hästsporten.

Momsintäkter


Hästägarna var tidigare inte betrodda att leverera in momspengar från tävlingsverksamheten, såsom var fallet i andra ”suspekta” verksamheter. Det
skedde en förändring som innebar att hästägarna fick detta förtroende. Sedan fattades ett beslut i HFD, efter EU-direktivet, som innebar att
tävlingsverksamheten inte betraktades som momspliktig verksamhet. När hästsporten introducerade ”startpengen” (som det inte får kallas) förändrades
läget gen. ”Startpengen” blev momspliktig, däremot inte merparten av prispengarna.

Tidigare planer


Oavsett EU-direktivet har under lång tid frågan om momspliktig verksamhet för hästnäringen varit en stor fråga inom SKV. Centrala begrepp i detta
sammanhang har varit definitionen av beskattningsbar person och om inkomstbeskattning ska parallellkopplas med momsbeskattning.
Beskattningsbar person (juridisk sådan) har också relaterats till verksamhetens omfattning. Easy KB har fått en accept för att 600 hästar är en tillräcklig volym för att betraktas som beskattningsbar och momspliktig i kombination med en omsättning av hästar. Detta klargörande har resulterat i att Easy KB:s och andra kommanditbolags roll i hästägandet har stärkts, särskilt om volymen hästägande är hög.

Lite mer om arbetsgruppens kontakter med SKV, Skatteutskottet och politikernätverket


Kontakterna har varit tämligen frekventa. Löpande kontakter med SKV, ibland också med samtidigt deltagande av delar av Skatteutskottet. Det har varit en bra dialog utan att någon samsyn har nåtts. Bästa kontakten har varit med hästpolitikernätverket som står helt bakom det
som framförs från hästsporten.

Nästa formella kontakt med SKV/delar av Skatteutskottet kommer att bli i början av december och med Hästnätverket 7 december.
Det går inte säga att regimskiftet haft någon påverkan på skatteutskottets syn i här aktuella frågor.

Status i hästmoms-Sverige


Såvitt JK vet pågår i dag ca 20 processer på olika nivåer. Fyra av dessa är föremål för avgörande snart.
SKV har i HFD för ca två år sedan fått klart besked att retroaktivitet inte är OK utifrån begreppet ”berättigade förväntningar”. Retroaktivitet är rättsstridigt såsom gäller i andra rättssammanhang. Ändå fortsätter handläggare inom SKV att kräva retroaktivitet. Men här är rättsläget solklart.

Vad händer nu?


Vi räknar med att under våren, sannolikt i maj, kommer en fråga upp i Skatterättsnämnden, baserat på en begäran om ett förhandsbesked. I
förhandsbeskedet önskar hästsportens organisationer ett besked om vad som krävs för att en juridisk person ska betraktas som beskattningsbar. Begäran om förhandsbesked lämnas in av person inte direkt kopplad till hästsporten.
Min förväntan är att detta förhandsbesked kommer att innehålla bl.a. följande vad avser beskattningsbar person och momsavdragsrätt:
 En miniminivå på omsättning motsvarande 2-3 hästar
 Person är beskattningsbar i Sverige

I sammanhanget och tidigare uppstod en diskussion om vad som är en begagnad häst jämfört med en ny. Flera lustfyllda exempel härpå nämndes i
diskussionerna.

Vad kan SHF och andra hästägarorganisationer göra?


I grunden ingenting enligt JK. Vi har ett antal goda exempel att arbeta med som ska kunna ge prejudikat. I detta läge är det inte så bra om sämre fall kommer in i bilden.

Utsikterna


JK är relativt optimistisk och tror att beskedet från Skatterättsnämnden kommer att ge legitimitet från momshänseende för all hästverksamhet med 2-
3 hästar per juridisk person. Om det blir så är dock ”faran ” inte över. SKV kan, och kommer även att göra det, överklaga till HFD.
JK är ändå optimistisk. Fortsatta problem dock för hästbolag som uteslutande bedriver verksamhet med tävlingshästar, särskilt om denna avser endast 1-2 hästar.

För bolag som har avel/uppfödning är läget betydligt bättre.
Ett råd: Ni som endast har tävlingsverksamhet i ändamålsbeskrivningen komplettera med avel och uppfödning, oavsett om så är fallet. Detta gäller
även om ni ansöker om nyregistrering

Mötets avslutning


SHF:s ordförande Peter Engblom tackade JK för ett excellent framförande och mötet ackompanjerade detta med ordentliga applåder.

Vid minnesanteckningarna:
Lars-Gunnar Lendenius
Peter Engblom
X
Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta. Läs mer